OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

z dnia 16 marca 2018r.

o wydaniu pozwolenia na budowę

 

Działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.)

 

Starosta Gostyński

podaje do publicznej wiadomości

 

informację o wydanej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nr 622/2016 z dnia 19.09.2016r., (znak AB.6740.508.2016)  dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na dot. budowy obory dla bydła opasowego do 118,7 DJP oraz płyty obornikowej ze zbiornikiem na gnojówkę na nieruchomości położonej w m. Elżbietków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 22/1.

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

 

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej nr 200 (Wydział Architektury i Budownictwa) pokój nr 402 (w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 07.00-15.00).

Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez:

-       poprzez udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

-       w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu;

-       w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Elżbietków;

-       w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Urzędu Miejskim w Pogorzeli, zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy z dnia 03 października 2008 r. oraz art. 49 Kpa.

 

z up. Starosty

(-) Włodzimierz Wechman

Naczelnik Wydziału

Architektury i Budownictwa