OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

O WYDANIU DECYZJI

o zmianie ostatecznej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Nr 296/2017

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a oraz art. 11f ust.8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1496 ze zm.), w związku z art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.), oraz art. 104 i 163 k.p.a. Starosta Gostyński zawiadamia, że w dniu 19 marca 2018r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 stycznia  2018 r. Zarządu Powiatu w Gostyniu wydał decyzję o zmianie ostatecznej decyzji Nr 296/2017 (sprawa znak : AB.6740.205.2017) z dnia 2 czerwca 2017r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 4803P – Pudliszki na odcinku od ulicy Ponieckiej do granicy gmin (Krobia – Poniec), w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego ( w ustalonych liniach rozgraniczających teren).

W stosunku do projektu podstawowego zmiana polega na zmniejszeniu zakresu

inwestycji t.j.: rezygnuje się z rozbudowy drogi (budowy ścieżki pieszo-rowerowej) na działkach położonych w jednostce  ewidencyjnej 300403_ 5 Krobia – obszar wiejski, obrębie 0008  - Karzec

powstałych w wyniku podziału na podstawie  decyzji  Starosty Gostyńskiego Nr 296/2017 (sprawa znak ; AB.6740.205.2017) wydanej  dnia 2 czerwca 2017r. o nr  ewid. gruntu : 

50236/1 – powstałej w wyniku podziału działki nr 50236

23/2       – powstałej w wyniku podziału działki nr 23/1

27/2       – powstałej w wyniku podziału działki nr 27/1

77/1       – powstałej w wyniku podziału działki nr 77

74/1       – powstałej w wyniku podziału działki nr 74

78/1       – powstałej w wyniku podziału działki nr 78

Pozostałe warunki w/w ostatecznej decyzji  Starosty Gostyńskiego nie ulegają zmianie.

 

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Poznańska 200, pok. 401, III p.

 

 Starosta Gostyński

 

                                                                                               Robert Marcinkowski