OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 11d, ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) zawiadamia się, że dnia 14 lutego 2018 r. zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Gostynia ul. Rynek 2, 63–800 Gostyń postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na :

 

BUDOWIE DROGI GMINNEJ W ULICY KOCHANOWSKIEGO OD ULICY KASPROWICZA
W KIERUNKU ALEII KASYNA GOSTYŃSKIEGO WRAZ Z ELEMENTAMI DROGOWYMI I INFRASTRUKTURĄ

Inwestycja realizowana będzie  na terenie położonym  w jednostce  ewidencyjnej 300402_ 4 Gostyń miasto, obrębie 0001 Gostyń  - na działkach o nr ewid. gruntu: 2866/3; 208/26; 208/8; 210/26; 211/34; 209/2; 209/4; 208/27; 212/53; 212/54; 208/13; 2810; 2864/1

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257), przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Poznańska 200 , pokój nr 401, w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informuje się ponadto, że z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, nieruchomości znajdujące się w  liniach rozgraniczających inwestycję staną się z mocy prawa własnością Gminy Gostyń.

 

 

Starosta Gostyński

(-)Robert Marcinkowski