OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
z dnia
06 lutego 2018 r.

o wydaniu pozwolenia na budowę

Działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzialespołeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (
tj. Dz. U. z 2016r., poz. 353) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257)


Starosta
Gostyński

podaje do publicznej wiadomości


informację o wydanej decyzji Nr 63/2018 z dnia 06.02.2018r.o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę 
budynku chlewni dla macior wraz z czterema silosami na zboże i pasze o pojemności 12 ton każdy  oraz zbiornikiem na ścieki bytowe na nieruchomości położonej w m. Łódź , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 342/10, obręb ewid. 0002 Bodzewo, gm. Piaski.

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r.,  poz. 353), organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacjeo wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w
Gostyniu przyul. Poznańskiej nr 200 (Wydział Architektury i Budownictwa) pokój nr 402 (w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 07.00-15.00).
Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości uważa si
ę za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez:

- poprzez udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu;
- w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Gostyniu
;
- w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia w
miejscowości Bodzewo;

- w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Urzędu Gminyw Piaskach, zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy z dnia 03 października 2008 r. oraz art. 49 Kpa.


z up. Starosty
(-)
Włodzimierz Wechman
Naczelnik Wydziału

Architektury i Budownictwa