OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - zwanej dalej k.p.a.,  w związku z art. 11 c; 11f ust.7; 11i ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) - zwanej dalej ustawą zawiadamiam, że dnia 12 stycznia  2018 r. zostało wszczęte na wniosek Zarządu Powiatu w Gostyniu postępowanie w sprawie wydania zmiany ostatecznej decyzji Nr 296/2017 wydanej  dnia 2 czerwca 2017r. przez Starostę Gostyńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na :

 

ROZBUDOWIE DROGI POWIATOWEJ NR 4803P- PUDLISZKI NA ODCINKU OD ULICY PONIECKIEJ DO GRANICY GMIN (KROBIA-PONIEC)

która miała być realizowana  na terenie położonym  w jednostce  ewidencyjnej 300403_ 5 Krobia - obszar wiejski, obrębie 0015 Pudliszki  - na działkach o nr  ewid.: 348/10, 320/2, 348/9, 347, 346 oraz w jednostce  ewidencyjnej 300403_ 5 Krobia - obszar wiejski, obrębie 0008  - Karzec na działkach o nr  ewid.:143/1, 146, 148, 149/1, 150, 159/2, 173, 176, 165, 177, 78, 74, 77, 27/1, 23/1,50236, 229/2

 

Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu przedmiotowej inwestycji.

Po zmianie zakres inwestycji obejmuje teren położony  w jednostce  ewidencyjnej 300403_ 5 Krobia - obszar wiejski, obrębie 0015 Pudliszki  - na działkach o nr  ewid.: 348/13, 320/3, 348/11, 347/1, 346/1 oraz w jednostce  ewidencyjnej 300403_ 5 Krobia - obszar wiejski, obrębie 0008  - Karzec na działkach o nr  ewid.:143/1, 146/1, 148/1, 149/2, 150/1, 159/4, 173/1, 176/1, 165, 177, 229/3

 

            Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 11f ust. 7 ustawy w związku z art. 49 § 2 kpa. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, w Urzędzie Miasta i Gminy w Krobi, a także w urzędowych publikatorach teleinformatycznych - Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie strony postępowania mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Poznańska 200 pokój nr 401 w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

 

                                                                                              Starosta Gostyński

                                                                                              (-) Robert Marcinkowski