siedziba: Gostyń, ul. Wrocławska 256, pok. nr 26, 27

 

Hanna Żyto

Naczelnik Wydziału

tel: +48 65 575 25 23

 

Katarzyna Ratajczak

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

tel: +48 65 575 25 24

 

Natalia Nowak

Barbara Komorowicz

Stanowisko ds. płacowych i księgowości

tel: +48 65 575 25 24

 

Zuzanna Smektała

Stanowisko ds. planowania, analiz i księgowości

tel: +48 65 575 25 24

 

Izabela Adamczyk

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

tel: +48 65 575 25 11

 

Joanna Czakańska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

tel: +48 65 575 25 11

 

Kamila Janowska

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

tel: +48 65 575 25 11

 

 

Do zadań Wydziału Finansów w zakresie:

1. planowania oraz wykonywania budżetu Powiatu i jego kontroli należy:

1) opracowywanie projektu budżetu Powiatu;

2) zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu Powiatu;

3) przygotowywanie projektów zmian w budżecie;

4) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek podległych oraz powiatowych inspekcji i straży;

5) przygotowywanie projektu planu finansowego Starostwa;

6) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu;

7) ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków przez jednostki podległe, powiatowe inspekcje i straże oraz przedstawianie analiz organom Powiatu.

2. księgowości i nadzoru nad prowadzeniem rachunkowości przez jednostki budżetowe należy:

1) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej rachunków bankowych dysponenta głównego środków budżetowych;

2) sprawdzanie pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym okresowych i rocznych sprawozdań z wykonania zadań budżetowych i pozabudżetowych, składanych przez jednostki podległe i powiatowe inspekcje i straże oraz opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych i sprawozdań statystycznych;

3) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Starostwa;

4) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego;

5) windykacja należności budżetowych Powiatu;

6) prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;

7) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości;

8) przygotowanie zasad prowadzenia inwentaryzacji;

9) rozliczanie inwentaryzacji.