Referat ds. Komunikacji

siedziba: Gostyń, Wrocławska 154

 

Godziny urzędowania:
poniedziałek od 8:30 do 15:30
wtorek, środa, czwartek i piątek od 7:30 do 14:30

 

rejestracja pojazdów

tel: 65 575 25 32

 

wydawanie dowodów rejestracyjnych

 tel: 65 575 25 50

 

prawo jazdy

 tel: 65 575 25 34

 

wydawanie zezwoleń dla przewozów drogowych

tel: 65 575 25 41

 

Agata Kluczyk

Kierownik Referatu

 

Danuta Czabajska

Zastępca Kierownika Referatu

 

 

Barbara Wiśniewska

Stanowisko ds. rejestracji pojazdów

  

Aleksandra Smektała

Stanowisko ds. rejestracji pojazdów

 

Małgorzata Nowak

Stanowisko ds. rejestracji pojazdów

 

Ewelina Michalska

Stanowisko ds. rejestracji pojazdów

 

Zuzanna Gurdek

Stanowisko ds. rejestracji pojazdów

 

Włodzimierz Foks

Stanowisko ds. rejestracji pojazdów

 

 

Monika Piętak

Stanowisko ds. prawa jazdy

 

Anna Kaniewska

Stanowisko ds. prawa jazdy

 

 

Marzena Nowak

Stanowisko ds. transportu

 

Magdalena Maćkowiak

Stanowisko ds. transportu

 

 

Referat ds. Dróg

siedziba: Gostyń, ul. Poznańska 200

 

Tomasz Langner

Kierownik Referatu

pok. nr 308

tel: 65 572 37 96

 

Paweł Grzempowski

Zastępca Kierownika Referatu

pok. nr 308

tel: 65 572 37 96

 

Piotr Kaczor

Stanowisko ds. uzgodnień i zajęcia pasa drogowego

pok. nr 308

tel: 65 575 19 65

 

Patrycja Biderman

Stanowisko ds. ewidencji dróg i mostów

pok. nr 308

tel: 65 575 19 65

 

Julita Walczak

Stanowisko ds. administracji i zamówień publicznych

tel: 65 572 37 96

 

 

Do zadań Wydziału Komunikacji i Dróg w zakresie:

1. Ruchu drogowego należy:

1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów;

2) wyrejestrowywanie pojazdów w przypadkach określonych obowiązującymi przepisami;

3) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne;

4) zgłaszanie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego braku opłaty obowiązkowego ubezpieczenia OC;

5) zwracanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego;

6) przyjmowanie od właścicieli zawiadomień o zbyciu lub nabyciu pojazdu;

7) wydawanie decyzji na umieszczenie cech identyfikacyjnych numerów nadwozia oraz tabliczki znamionowej zastępczej;

8) nakładanie w drodze decyzji administracyjnej, kar o których mowa w art. 140 ma i 140mb ustawy Prawo o ruchu drogowym;

9) wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych;

10) wydawanie decyzji o kontrolnym sprawdzaniu kwalifikacji do kierowania pojazdem;

11) wydawanie decyzji o kierowaniu na badania lekarskie lub psychologiczne kierującego pojazdem;

12) wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami;

13) wydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym;

14) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów;

15) wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych;

16) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców;

17) dokonywanie wpisów i skreśleń w ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji instruktorów;

18) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów oraz ośrodkami szkolenia kierowców;

19) prowadzenie ewidencji podmiotów prowadzących szkolenie;

20) prowadzenie ewidencji wykładowców;

21) wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi;

22) prowadzenie innych spraw z zakresu ruchu drogowego, wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

 

2. Transportu należy:

1) wydawanie licencji na krajowy transport drogowy oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;

2) wydawanie zaświadczeń o użytkowaniu pojazdów na potrzeby własne w krajowym transporcie drogowym;

3) wydawanie zezwoleń na przewóz regularny i regularny specjalny w krajowym transporcie osób na linie, których przebieg planowany jest na terenie Powiatu lub powiatu sąsiadującego;

4) przygotowanie i prowadzenie, co najmniej raz w roku, analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób;

5) przeprowadzanie kontroli w przedsiębiorstwach, którym wydano licencję na krajowy transport drogowy rzeczy, zaświadczenie o użytkowaniu pojazdów na potrzeby własne lub zezwolenie na przewóz regularny i regularny specjalny;

6) organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym oraz planowanie rozwoju transportu w powiecie zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym;

7) usuwanie pojazdów z dróg oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

3. Zarządzania drogami powiatowymi należy:

1) opracowanie zadań projektów planów rozwoju sieci drogowej;

2) opracowanie projektów planów finansowych budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych;

3) realizacja zadań inwestora robót drogowych;

4) utrzymywanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

6) przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;

7) koordynacja robót w pasie drogowym;

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie i naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkość określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;

9) wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie dróg w sposób szczególny np. (rajdy, pielgrzymki, wyścigi, zawody sportowe);

10) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;

11) przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych;

12) przeciwdziałanie niszczeniu dróg;

13) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub po wstającym w następstwie budowy i utrzymania dróg;

14) wprowadzanie ograniczeń bądź zamykania dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczenia objazdów, gdy występuje bezpośrednio zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;

15) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.

16) sprzętu pływającego należy rejestracja jachtów i innych jednostek pływających.