siedziba: Gostyń, ul. Wrocławska 256

 

 

Elżbieta Mikstacka

Naczelnik Wydziału

pok. nr 25

tel: +48 65 575 25 16

 

Magdalena Zawieja

Radca Prawny

tel. +48 65 575 25 10

 

Estera Turkowiak

Stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej

pok. nr 22

tel: +48 65 575 25 13

fax: +48 65 572 31 46

 

Jagoda Marciniak

Stanowisko ds. obsługi klienta

 

Justyna Jankowska

Stanowisko ds. obsługi klienta

pok. nr 20

tel: +48 65 575 25 53

 

Izabela Andrzejewska

Stanowisko ds. Rady i Zarządu

pok. nr 25

tel: +48 65 575 25 16

 

 

 

 

 

 

Do zadań Wydziału Organizacyjnego w zakresie:

1. obsługi Rady i Zarządu należy:

1) gromadzenie i przygotowywanie materiałów niezbędnych dla pracy Rady, komisji i Zarządu;

2) obsługa programu eSesja poprzez prowadzenie terminarza posiedzeń Rady, komisji Rady i Zarządu oraz przygotowywanie i przekazywanie materiałów na posiedzenia;

3) protokołowanie obrad Rady, komisji oraz posiedzeń Zarządu;

4) przekazywanie do realizacji uchwał Rady i Zarządu;

5) przekazywanie do realizacji wniosków komisji oraz wniosków, interpelacji i zapytań radnych a także nadzorowanie terminowości ich załatwiania;

6) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady i Zarządu;

7) prowadzenie rejestrów uchwał Rady, uchwał Zarządu, wniosków i opinii komisji Rady, interpelacji, wniosków i zapytań radnych;

8) prowadzenie rejestru skarg, wniosków i petycji wpływających do Rady;

9) prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego oraz Internetowej Bazy Aktów Własnych;

10) prowadzenie ewidencji oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady, przesyłanie ich do właściwych Urzędów Skarbowych oraz współdziałanie przy opracowaniu sprawozdań;

11) przedkładanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego aktów prawa miejscowego uchwalanych przez organy Powiatu oraz aktów prawnych, informacji, komunikatów, obwieszczeń i ogłoszeń, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne;

12) podawanie do publicznej wiadomości informacji o terminach sesji Rady i posiedzeniach komisji;

13) publikacja uchwał Rady i Zarządu oraz protokołów posiedzeń Rady, komisji i Zarządu w Biuletynie Informacji Publicznej;

14) opracowywanie informacji z działalności Zarządu;

15) prowadzenie ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych radnych oraz przekazywanie ich do rozliczenia;

16) udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązków radnego;

17) czuwanie nad zabezpieczeniem praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy i związanych z wypłatą diet;

18) naliczanie diet dla radnych;

19) wykonywanie innych zadań wynikających z uchwał Rady lub Zarządu.

2. zadań kancelaryjnych i obsługi klienta należy:

1) prowadzenie sekretariatów Starosty, Wicestarosty i Członka Zarządu;

2) prowadzenie kalendarza spotkań członków Zarządu;

3) prowadzenie korespondencji członków Zarządu;

4) organizowanie spotkań klientów, zgłaszających skargi i wnioski, ze Starostą, Wicestarostą, Członkiem Zarządu, prowadzenie ich rejestru, nadzorowanie terminowości oraz właściwości załatwiania skarg i wniosków, przygotowywanie pism oraz opracowywanie analizy w tym zakresie;

5) podejmowanie wszelkich działań związanych z wpływającymi do urzędu petycjami, oraz ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej;

6) prowadzenie rejestru Zarządzeń Starosty oraz ich publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej;

7) prowadzenie książki kontroli;

8) przygotowywanie i organizacja konwentu starostów, wójtów i burmistrzów;

9) prowadzenie wewnętrznego rejestru elektronicznego umów cywilno-prawnych oraz porozumień zawieranych z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami;

10) przygotowywanie dyplomów oraz listów gratulacyjnych;

11) wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa Powiatowego w zakresie przyjmowania, przekazywania i wysyłania korespondencji, w tym w formie elektronicznej, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną;

12) przekazywanie korespondencji wpływającej do Starostwa drogą elektroniczną do odpowiednich komórek organizacyjnych;

13) udostępnianie klientom w formie elektronicznej zbiorów przepisów prawnych oraz aktów prawa miejscowego, w tym naliczanie opłat zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Starosty;

14) koordynowanie wykonywania czynności związanych z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek.

3. obsługi prawnej należy:

1) udział w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty oraz opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym;

2) udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat oraz opiniowanie projektów tych umów i porozumień;

3) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych;

4) wykonywanie zastępstwa procesowego przed Sądami w sprawach dotyczących działania Zarządu, Starosty oraz jednostek podległych w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom;

5) wykonywanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Starostwa oraz współdziałanie w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego;

6) informowanie Zarządu i Sekretarza o stwierdzonych uchybieniach w działalności Starostwa w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień oraz innych okolicznościach mogących wywołać niekorzystne dla Powiatu konsekwencje;

7) współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa w sprawach wymagających opinii i konsultacji prawnych oraz sprawach procesowych związanych z zakresem ich działania;

           8) informowanie Zarządu i Sekretarza o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu.