siedziba: Gostyń, Wrocławska 256

 

Marek Smektała

Naczelnik Wydziału

 pok. nr 29

tel: +48 65 575 25 44

 

Bartosz Kusz

Stanowisko ds. oświaty i spraw społecznych

pok. nr 29

tel: +48 65 575 25 51

 

Agnieszka Krystkowiak

Stanowisko ds. oświaty

pok. nr 29

tel. +48 65 575 25 51

 

Joanna Bilińska

Stanowisko ds. kultury, ochrony zdrowia i spraw obywatelskich

pok. nr 28

tel: +48 65 575 25 43

 

Do zadań Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w zakresie:

1. oświaty należy:

1) realizowanie zadań związanych z zakładaniem i prowadzeniem publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych;

2) przygotowywanie projektu planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych;

3) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez organy Powiatu nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw organizacyjnych;

4) przygotowanie projektów uchwał w sprawie powoływania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki oraz udział w pracach komisji;

5) prowadzenie spraw i przygotowanie projektów aktów prawnych związanych z powierzaniem stanowiska dyrektorowi szkoły lub placówki;

6) przygotowywanie aktów prawnych w zakresie wydania opinii przez właściwy organ w sprawie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego;

7) prowadzenie spraw związanych z powołaniem i funkcjonowaniem rady oświatowej działającej przy Radzie Powiatu;

8) przygotowywanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;

9) przygotowanie opinii w sprawie likwidacji szkoły lub placówki publicznej oraz przejmowanie dokumentacji likwidowanej - prowadzonej przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną;

10) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;

11) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej;

12) przygotowywanie wspólnie z Wydziałem Finansów propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom i placówkom oświatowym;

13) współdziałanie z Wydziałem Zarządzania i Inwestycji oraz właściwymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania i prowadzenia inwestycji oświatowych;

14) przygotowywanie na potrzeby organów Powiatu analiz w zakresie funkcjonowania oświatowych jednostek organizacyjnych;

15) przygotowywanie działań organizacyjnych związanych z przekształcaniem szkół w związku z reformą oświaty;

16) udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawa w zakresie oświaty i wychowania;

17) przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z wykonywaniem uprawnień organu prowadzącego w zakresie regulacji czasu pracy nauczycieli oraz ich wynagrodzeń;

18) przygotowywanie projektów wystąpień w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z wnioskami do dyrektora szkoły lub placówki oraz do organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

19) opracowywanie projektów regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki;

20) przygotowywanie projektów porozumień dotyczących zasad współdziałania w dziedzinie oświaty i wychowania ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli w zakresie nie ustalonym w ustawie o związkach zawodowych oraz załatwianie innych spraw związanych ze współpracą ze związkami zawodowymi;

21) prowadzenie spraw związanych z kompetencjami organu prowadzącego w zakresie dokonywania oceny pracy, odznaczania oraz przydzielania nagród w stosunku do nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, a w odniesieniu do dyrektorów również w sprawach związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną i przedstawianie propozycji w tym zakresie właściwym organom Powiatu;

22) prowadzenie spraw związanych z kompetencjami organu prowadzącego w zakresie przenoszenia nauczycieli do pracy w innych szkołach;

23) realizacja zadań związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;

24) przygotowywanie skierowań do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, młodzieżowych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz innych ośrodków specjalnych, o których mowa w ustawie Prawo oświatowe;

25) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Systemu Informacji Oświatowej;

26) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym;

27) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród za szczególne osiągnięcia edukacyjne.

2. kultury należy:

1) prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków lub zapisów;

2) przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku;

3) zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym;

4) przygotowywanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia;

5) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidowaniem powiatowych instytucji kultury;

6) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem bibliotek publicznych;

7) prowadzenie rejestru powiatowych instytucji kultury.

3. ochrony zdrowia należy:

1) przygotowywanie na potrzeby organów Powiatu aktów prawnych związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją oraz działalnością publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat pełni funkcję organu założycielskiego;

2) prowadzenie spraw związanych z diagnozowaniem funkcjonowania rynku świadczeń medycznych, wspieranie i stymulowanie rozwoju podmiotów udzielających świadczenia medyczne;

3) przygotowywanie projektów działań interwencyjnych w sytuacjach grożących zaprzestaniem udzielania niezbędnych świadczeń medycznych na terenie Powiatu;

4) przygotowanie projektów uchwał w sprawie powoływania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szpitala oraz udział w pracach komisji;

5) wykonywanie zadań związanych z ratownictwem medycznym;

6) podejmowanie innych działań w zakresie ochrony zdrowia wynikających z obowiązujących przepisów;

7) ustalanie czasu pracy placówek usługowych i handlowych; 8) współpraca z Radą Społeczną przy SPZOZ w Gostyniu.

4. spraw obywatelskich należy:

1) przygotowywanie decyzji w sprawie przyznawania pomocy na częściowe pokrycie poniesionych przez repatrianta kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) realizacja świadczeń pieniężnych wynikających z przepisów ustawy Karta Polaka;

3) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zagubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru.

4) załatwianie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych;

5) opracowywanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym;

6) powoływanie, z upoważnienia Starosty, osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w razie braku lekarza;

7) przygotowywanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa;

8) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych;

9) prowadzenie spraw związanych z przewożeniem zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscu publicznym.