siedziba: Gostyń, ul. Wrocławska 256

 

Maciej Kaźmierczak

Naczelnik Wydziału

nr 34 a

tel: +48 65 575 25 28

 

Artur Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału

pok. nr 30 d

tel: +48 65 575 31 66

 

Karolina Niedziela

Stanowisko ds. kadrowych

pok. nr 34

tel: +48 65 575 25 29

 

Sebastian Wawrzyniak

Stanowisko ds. informatyzacji

pok. nr 30 d

tel: +48 65 575 31 66

 

Aneta Kordek 

Stanowisko ds. administracyjnych

pok. nr 30 f

tel: +48 65 575 25 52

 

Do zadań Wydziału Zarządzania i Inwestycji w zakresie:

1. zarządzania zasobami ludzkimi i spraw szkoleniowych należy:

1) realizowanie polityki personalnej i płacowej w Starostwie;

2) nadzorowanie przestrzegania dyscypliny pracy oraz realizacji innych zapisów Regulaminu pracy Starostwa;

3) prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa;

4) prowadzenie spraw socjalnych pracowników;

5) prowadzenie spraw emerytalno-rentowych pracowników Starostwa;

6) przygotowywanie nowo zatrudnionych pracowników do pracy na określonych stanowiskach;

7) załatwianie spraw związanych z praktykami uczniów szkół średnich oraz studentów szkół wyższych;

8) załatwianie spraw związanych z zatrudnianiem w ramach stażu absolwentów szkół średnich i szkół wyższych;

9) planowanie, organizowanie, ocena i koordynowanie szkoleń;

10) organizowanie i koordynowanie doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa;

11) prowadzenie spraw związanych z okresową oceną pracowników Starostwa;

12) planowanie i realizacja wydatków osobowych Starostwa;

13) prowadzenie ewidencji oświadczeń majątkowych składanych Staroście, przesyłanie ich do właściwych Urzędów Skarbowych oraz współdziałanie przy opracowaniu sprawozdań.

2. inwestycji należy:

1) planowanie rzeczowo-finansowe remontów i inwestycji realizowanych przez Zarząd we współpracy z merytorycznie właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz jednostkami podległymi;

2) określanie we współpracy z Wydziałem Architektury i Budownictwa, merytorycznie właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz jednostek podległych przedmiotu zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji istotnych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa – dla inwestycji i remontów realizowanych przez Zarząd, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych;

3) określanie przy współpracy z Wydziałem Architektury i Budownictwa, merytorycznie właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz jednostek podległych przedmiotu zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - dla inwestycji i remontów realizowanych przez Zarząd, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych;

4) przygotowanie we współpracy z Wydziałem Architektury i Budownictwa, merytorycznie właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz jednostkami podległymi dokumentacji niezbędnej do udzielenia zamówienia publicznego oraz przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w zakresie inwestycji i remontów realizowanych przez Zarząd;

5) udział w komisjach przetargowych dokonujących wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli przedmiotem zamówienia publicznego będzie wykonanie usług, dostaw i robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji i remontów realizowanych przez Zarząd;

6) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanych z udzielonymi zamówieniami publicznymi w zakresie inwestycji i remontów prowadzonych przez Zarząd;

7) wykonywanie czynności związanych z przekazaniem placu budowy, przekazaniem dokumentacji techniczno-projektowej i innych dokumentów formalno-prawnych (decyzja o pozwoleniu na budowę, dziennik budowy i inne potrzebne do prowadzenia inwestycji lub remontu) wykonawcom inwestycji i remontów prowadzonych przez Zarząd;

8) zwoływanie odbiorów końcowych inwestycji i remontów prowadzonych przez Zarząd oraz uczestniczenie w tych odbiorach;

9) kompletowanie i przechowywanie dokumentacji związanych z wykonawstwem inwestycji, nadzorem inwestorskim oraz odbiorami i rozliczeniem inwestycji i remontów prowadzonych przez Zarząd;

10) bieżąca kontrola, przy współpracy z Wydziałem Architektury i Budownictwa, zgodności z planem finansowym inwestycji i remontów oraz wartości wynikających z kosztorysów ofertowych wykonawców zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Zarząd;

11) rozliczanie finansowe, przy współpracy z Wydziałem Architektury i Budownictwa, zrealizowanych zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez Zarząd oraz przekazywanie zrealizowanych inwestycji i remontów do eksploatacji.

3. obsługi informatycznej należy:

1) informatyzacja urzędu;

2) zakupy i bieżące utrzymanie sprzętu elektronicznego;

3) zakupy i aktualizacja oprogramowania;

4) obsługa techniczna stron internetowych Starostwa;

5) obsługa systemów elektronicznych;

6) zapewnienie transmisji obrad sesji Rady, jej utrwalenia oraz udostępnienia nagrań na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu;

4. funkcjonowania Starostwa należy:

1) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego akt;

2) zabezpieczenie przestrzegania w Starostwie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

3) przygotowywanie we współpracy z Wydziałem Finansów i nadzorowanie inwentaryzacji posiadanych składników majątkowych;

4) prowadzenie dokumentacji środków trwałych i środków o charakterze wyposażenia, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do ewidencji ilościowo-wartościowej, zmiany miejsca użytkowania oraz przygotowanie dokumentów likwidacji składników majątkowych Starostwa;

5) bieżące utrzymanie nieruchomości, budynków i lokali Starostwa, w tym wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości lub zasobu nieruchomości Skarbu Państwa;

6) zabezpieczenie mienia Starostwa;

7) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacją wyposażenia Starostwa;

8) załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi;

9) gospodarowanie drukami i formularzami;

10) zabezpieczenie łączności;

11) gospodarowanie taborem samochodowym;

12) prowadzenie ewidencji poleceń wyjazdów służbowych oraz dokonywanie analiz w tym zakresie;

13) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów;

14) prowadzenie biblioteki i archiwum Starostwa;

15) wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z wyborami;

16) wykonywanie czynności organizacyjnych związanych z imprezami okolicznościowymi i obradami organów Powiatu.

5. funduszy zewnętrznych należy:

1) współudział w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji do wniosków aplikacyjnych;

2) współudział w działaniach zmierzających do zawarcia umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach regionalnego programu operacyjnego i innych programów operacyjnych, których beneficjentem jest Powiat;

3) współudział w opracowywaniu harmonogramów realizacji projektów;

4) współpraca z instytucjami zarządzającymi Regionalnymi Programami Operacyjnymi oraz innymi Programami Operacyjnymi;

5) współpraca z instytucjami Unii Europejskiej;

6) rozliczanie, sprawozdawczość i monitoring projektów realizowanych przez Powiat w ramach regionalnych programów operacyjnych i innych programów operacyjnych oraz źródeł zewnętrznych, w tym:

a) identyfikacja obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie,

b) identyfikacja zagrożeń w trakcie realizacji umów,

c) sporządzanie wniosków o zaliczkowanie inwestycji,

d) sporządzanie wniosków o płatność pośrednią,

e) sporządzanie wniosków o płatność końcową,

f) sporządzanie sprawozdań,

             g) sporządzanie wniosków o aneks do umowy.