Uchwała Nr XLIV/313/06

Rady Powiatu Gostyńskiego

z dnia 25 maja 2006 roku

 

 

 

w sprawie: nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Gostyniu.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

 

§ 1.

 

1.            Nadaje się Statut Starostwu Powiatowemu w Gostyniu.

2.            Statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 16 czerwca 2006 r.