Zarząd Powiatu Gostyńskiego, 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, tel. (065) 575-25-13 ogłasza:

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na:

 

Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w 2009 roku

 

 

 

1.       Rodzaj zadania:

Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej.

2.       Wysokość dotacji na realizację zadania:

90 000 zł

3.       Warunki przyznania dotacji:

-        zadanie ma być realizowane przez organizację pozarządową lub osobę prawną lub jednostkę organizacyjną działającą na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego, stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego,

-        dotacja będzie wypłacana w kwartalnych transzach, każdorazowo po przedstawieniu sprawozdania za miniony okres,

4.       Termin i warunki realizacji zadania:

termin: styczeń - grudzień 2009

warunki:

-        posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej (liczba miejsc min. 20, aneks kuchenny, pokój zabaw dla dzieci, pokój dzienny),

-        posiadanie kadry o odpowiednich kwalifikacjach (min. psycholog, pracownik socjalny, pedagog),

-        dostępność ośrodka (czynny całą dobę),

-        usługi wspomagające (prowadzenie mediacji, grupy wsparcia, pomoc w usamodzielnieniu, pomoc w uzyskaniu mieszkania, pracy, zajęcia dla dzieci, pomoc rzeczowa i żywnościowa),

-        promocja działań ośrodka w środowisku lokalnym,

5.       Termin składania ofert do 31.12.2008 r.

6.       Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 05.01.2009 r.

Tryb: wstępnej oceny złożonych ofert i wstępnego wyboru oferty dokona zespół opiniujący oferty, powołany przez Zarząd Powiatu.

Decyzja co do wyboru oferty zostanie podjęta przez Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z propozycjami co do wyboru oferty zespołu opiniującego.

Kryteria:

Przy rozpatrywaniu ofert Zarząd Powiatu będzie kierował się zobiektywizowanymi kryteriami oceny, a w szczególności czy oferent:

 1. jest organizacją pozarządową lub też inną jednostką, której celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego, 0-20 pkt,
 2. jego cele statutowe są zbieżne z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert na 2009 r., 0-10 pkt,
 3. złożył kompletną ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu, 0-20 pkt,
 4. załączył ramowy program realizacji zadania, 0-10 pkt,
 5. złożył ofertę zgodną z rodzajem zadania określonego w ogłoszeniu, spełniającą warunki realizacji zadania, 0-20 pkt,
 6. przewidział na realizację zadania udział własnych środków finansowych, 0-25 pkt,
 7. przedstawił posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe zapewniające wykonanie zadania, 0-20 pkt,
 8. opisał doświadczenie w realizacji ww. zadania lub podobnego przedsięwzięcia, ewentualne rekomendacje, 0-25 pkt,
 9. przedstawił kalkulację kosztów realizacji zadania adekwatna do zakresu rzeczowego zadania, 0-20 pkt,
 10.  możliwość realizacji zadania zgodnie z określonymi warunkami, 0-20 pkt,
 11. wkład pracy społecznej (wolontariat) w realizację zadania, 0-10 pkt,
 12. udział partnerów w realizacji projektów, 0-10 pkt,
 13. potencjalna atrakcyjność dla uczestników, ilość osób do których jest kierowana realizacja zadania, 0-25 pkt.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

 1. zamieszczenie w ofercie wszystkich wymaganych ustawowo informacji,
 2. dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
 3. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok.
 4. Złożenie oferty na druku, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44 poz. 427).

 

W roku 2008 przedmiotowe zadanie było realizowane przez Zakon Szpitalny Św. Jana Bożego – Konwent Bonifratrów w Marysinie, który prowadził Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 

Koszt realizacji zadania w 2008 r. wyniósł: 220 557,53 zł, w tym udział podmiotu realizującego wyniósł: 114 557,53 zł, a przekazana dotacja wyniosła 106 000,00 zł.