Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2011 r.

 

      W dniu 19 maja 2011 r. Rada Powiatu Gostyńskiego uchwałą Nr VII/67/11 postanowiła udzielić dotację z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków następującym podmiotom:

 

1) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim na remont dachu w zespole kościoła parafialnego w wysokości 35.000,00 zł,

2) Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marcina Bp w Strzelcach Wielkich na prace renowacyjne i przebudowę dawnego wikariatu na świetlicę terapeutyczną spotkań kulturalnych w wysokości 10.000,00 zł,

3) Konwentowi OO. Bonifratrów w Piaskach na wykonanie i montaż okien
      drewnianych w systemie EURO 68 w wysokości 3.000,00 zł,