<>

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub wskazanym sposobie. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia, wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 
Przed złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznych, należy sprawdzić czy interesujące dane nie są już udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.
 
Złożenie wniosku:
 
Wzór wniosku - do pobrania w załączniku.
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do Starosty Gostyńskiego poprzez:
  • przesłanie pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256 63-800 Gostyń;
  • złożenie osobiście w Biurze Obsługi  Starostwa Powiatowego w Gostyniu ul. Wrocławska 256 63-800 Gostyń;
  • przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@gostyn.pl
  • złożenie w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP: /st_pow_gostyn/skrytka, /st_pow_gostyn/SkrytkaESP
 
Tryb odwoławczy
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Starosty Gostyńskiego, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie.

W przypadku bezczynności urzędu, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.