KOMUNIKAT

 

Szanowni Państwo,

 

Starostwo Powiatowe w Gostyniu informuje, że  poszerzony został katalog osób, uprawnionych do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad prawnych,  może korzystać również osoba,  która jest członkiem zarządu koła gospodyń wiejskich działającego na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212), po przedłożeniu zaświadczenia o wpisaniu koła gospodyń wiejskich do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Nieodpłatna pomoc prawna dla tych osób, jest udzielana w zakresie, w jakim pomoc prawna dotyczy wykonywanych przez koło gospodyń wiejskich zadań oraz jego organizacji. Nieodpłatna pomoc prawna nie może dotyczyć indywidualnych spraw członków koła gospodyń wiejskich.

 

 

Informacja w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
w Powiecie Gostyńskim w 2018 r.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w Powiecie Gostyńskim zostały uruchomione 3 punkty, w których są udzielane nieodpłatnie porady prawne dla osób uprawnionych, określonych w ustawie.

W 2018 r. nieodpłatną pomoc prawną udzielają adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbą Radców Prawnych oraz Okręgową Radą Adwokacką w Poznaniu, a także prawnicy współpracujący ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej są zlokalizowane w każdej gminie powiatu gostyńskiego. Na podstawie porozumień zawartych z gminami określono lokalizację i harmonogram funkcjonowania punktów:

 

Punkt 1 - Samorządowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym pomoc prawną świadczą radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu zlokalizowany w:

            

1)        Borku Wlkp. - Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wlkp.

poniedziałek od godz. 16:15 do godz. 20:15;

2)        Poniecu - Gminne Centrum Kultury, ul. Szkolna 3, 64-125 Poniec

wtorek od godz. 13:00 do godz. 17:00;

3)        Krobi - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Wlkp. 126, 63-840 Krobia

            środa od godz. 15.00 do godz. 19.00;

            4)         Pępowie – Gminny Ośrodek Kultury, ul. St. Nadstawek 1a, 63-830 Pępowo;

                        czwartek od godz. 8:30 do godz. 12:30;

5)        Pogorzeli - Urząd Miejski, ul. Rynek 1, 63-860 Pogorzela,

piątek od godz. 10.30 do godz. 14.30.

 

Punkt 2 - Samorządowy punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym pomoc prawną świadczą adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu zlokalizowany w:

 

1)         Piaskach - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Kopernika, ul. Drzęczewska 9, 63-820 Piaski,

poniedziałek od godz. 14.00 do godz. 18.00;

2)         Gostyniu - ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń - II piętro, pok. nr 304

od wtorku do piątku od godz. 13.00 do godz. 17.00.

 

Punkt 3 – Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez organizację pozarządową, wyłonioną w drodze otwartego konkursu ofert, w którym pomoc prawną świadczą prawnicy wyznaczeni przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry z siedzibą ul. Stefana Batorego 8, 56-200 Góra. Punkt jest zlokalizowany w Centrum Aktywności Lokalnej Powiatu Gostyńskiego ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń, II piętro, pok. nr 305. Prawnicy świadczą pomoc prawną według następującego harmonogramu:

 

1)    poniedziałek - od godz. 16:00 do godz. 20:00;

2)    wtorek - od godz. 8:00 do godz. 12:00;

3)    środa - od godz. 8:00 do godz. 12:00;

4)    czwartek – od godz. 8:00 do godz. 12:00;

5)    piątek – od godz. 8:00 do godz. 12:00.

  

Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.


Do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej uprawnione są wyłącznie osoby fizyczne,
które spełniają następujące warunki:

·         w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane im świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

·      posiadają Kartę Dużej Rodziny,

·      są kombatantem lub weteranem,

·      nie ukończyły 26 lat lub ukończyły 65 lat,

·      w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty,

·      kobietom w ciąży wzakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

 

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje przez:

·      przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia,

·      przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

·      przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego,

·      przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,

·      przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,

·      złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w ww. punktach,

·      przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

 

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje wyłącznie:

·      udzielenie informacji o stanie prawnym oraz o prawach i obowiązkach osoby uprawnionej,

·      wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

·      udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pism dot. sytuacji jak powyżej,
z wyłączeniem pism procesowych
w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,

·      sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

·      podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

·      z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

·      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (oprócz samego założenia działalności).