Procedura usunięcia danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Gostyniu

1.        Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane w Starostwie Powiatowym w Gostyniu, posiada prawo do usunięcia swoich danych. Osoba, która składa żądanie usunięcia danych musi dostarczyć administratorowi w formie papierowej wniosek o usunięcie danych osobowych, który stanowi załącznik nr 1 niniejszej procedury; 

2.   Przesłanki warunkujące żądanie usunięcia danych („do bycia zapomnianym”): 

       dane osobowe nie są już˙niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; 

       osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie danych „zwykłych” lub „szczególnych kategorii” i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; 

       osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególna?sytuacja?– wobec przetwarzania jej danych osobowych;

       w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych, 

       do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów maja?interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem,

       na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania np; dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe musza?być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku, które ukończyło 16 lat.

3.   W przypadku upublicznienia danych osobowych Administratora Danych ma obowiązek usunąć te dane osobowe, podejmując w tym celu rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich repliki. 

4.   Nieskuteczność żądania: 

Żądanie usunięcia danych („bycia zapomnianym”) jest nieskuteczne
w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: 

       do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; 

       do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi Danych; 

       z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego: 

       profilaktyki zdrowotnej, medycyny pracy, oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa lub zgodnie z umowa?z pracownikami służby zdrowia, 

       interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego, taki jak ochrona przed zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa, które przewiduje odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą w szczególności tajemnice?zawodowa?, z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, że dane osobowe będą przetwarzane przez lub na odpowiedzialność pracownika podlegającego obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe lub przez inna?osobę również podlegająca?obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej na mocy prawa lub przepisów ustanowionych przez właściwe organy krajowe; 

       do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badan´ naukowych lub historycznych lub dla celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że realizacja prawa do usunięcia danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizacje?celów takiego przetwarzania; 

       do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.