WYKAZ

lokalu położonego budynku ośrodka zdrowia w Łęce Wielkiej

przeznaczonego do wynajęcia w trybie przetargowym

 

 

 

1.

opis lokalu:

 

lokal o łącznej powierzchni

 

2.

przeznaczenie lokalu i sposób jego zagospodarowania:

 

lokal należy przeznaczyć na prowadzenie działalności związanej z wykonywaniem usług medycznych;

wybrany w przetargu najemca zobowiązany jest przed przystąpieniem do prowadzenia  działalności usługowej do zgłoszenia właściwemu organowi zmiany sposobu użytkowania
lokalu z mieszkalnego na użytkowy

 

3.

wysokość czynszu najmu:

 

14,00 zł / m2  (brutto)

 

4.

termin uiszczania czynszu:

 

czynsz płatny z dołu miesięcznie, w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury na konto Wynajmującego

 

5.

zasady waloryzacji czynszu:

 

czynsz podlega waloryzacji, raz w roku po opublikowaniu wskaźnika inflacji (średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) za rok poprzedni o ten wskaźnik

 

6.

rodzaj zbycia:

 

najem w trybie przetargowym na czas nieoznaczony