OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
z dnia
26 lutego 2018r.

o wydaniu pozwolenia na budowę

Działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzialespołeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (
tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 ze zm.)


Starosta
Gostyński

podaje do publicznej wiadomości


informację o wydanej decyzji Nr 115/2018 z dnia 26.02.2018r.o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę  obory wolnostanowiskowej o obsadzie 145 DJP  z halą udojową, zlewnią mleka, pomieszczeniami socjalno-technicznymi i infrastrukturą zewnętrzną – zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce, zbiornikiem na ścieki socjalno-techniczne, zbiornikiem na paszę do stacji żywienia oraz utwardzeniem części działkina nieruchomości położonej w m. Krajewice
, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działkach nr 485 i 486, obręb ewid. 0011Krajewice, gm. Gostyń.

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017r.,  poz. 1405 ze zm.), organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacjeo wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w
Gostyniu przyul. Poznańskiej nr 200 (Wydział Architektury i Budownictwa) pokój nr 402 (w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 07.00-15.00).
Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości uważa si
ę za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez:

- poprzez udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu;
- w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Gostyniu
;
- w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia w
miejscowości Krajewice;

- w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Urzędu Miejskim w Gostyniu, zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy z dnia 03 października 2008 r. oraz art. 49 Kpa.

 


z up. Starosty
(-)
Włodzimierz Wechman
Naczelnik Wydziału

Architektury i Budownictwa