OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
z dnia 06 lutego 2018r.

o wydaniu pozwolenia na budowę

Działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 353) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257)

Starosta Gostyński
podaje do publicznej wiadomości

informację o wydanej decyzji Nr 60/2018 z dnia 06.02.2018r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę  GPZ Krobia wraz z dwutorową linią zasilającą – ETAP 2: budowa rozdzielni 110 kV wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na terenie położonym w m. Kuczyna, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 156/1, obręb ewid. 0010 Kuczyna, jedn. ewid. 300403_5 Krobia obszar wiejski.
W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r.,  poz. 353), organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Gostyniu przy ul. Poznańskiej nr 200 (Wydział Architektury i Budownictwa) pokój nr 404 (w godzinach: poniedziałek 8.00-16.00, od wtorku do piątku 07.00-15.00).
Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez:
- poprzez udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu;
- w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyniu;
- w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Kuczyna;
- w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Urzędu Miasta Krobi, zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy z dnia 03 października 2008 r. oraz art. 49 Kpa.

z up. Starosty
(-) Włodzimierz Wechman
Naczelnik Wydziału
Architektury i Budownictwa