Audytor wewnętrzny

Zbigniew Hołoga

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 33

tel: +48 65 575 25 27

 

  

Kompetencje:

Audytor wewnętrzny  swoją niezależną i obiektywną działalnością wspiera Starostę w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Do podstawowych zadań należy planowanie audytu wewnętrznego i sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu, systematyczne ocenianie kontroli zarządczej pod względem adekwatności, efektywności i skuteczności, a także składanie wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych.


Główny specjalista ds. kontroli

Magdalena Miedziak

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 32

tel: +48 65 575 25 48

 

Kompetencje:

Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli - "KW" - realizuje zadania Zarządu oraz Starosty w zakresie koordynacji, organizowania i prowadzenia działalności kontrolnej, w tym kontroli zarządczej poprzez prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością oraz prowadzenie rejestru kontroli zarządczej i współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej.


Geolog Powiatowy

Załatw sprawę !!!

Maria Wołcyrz

siedziba: ul. Wrocławka 256,pok. 19A I - piętro

tel: +48 65 575 25 45

e-mail: geolog [at] powiat.gostyn.pl

Kompetencje:

Do zadań Geologa Powiatowego realizującego zadania Starosty z zakresu administracji geologicznej należy udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin, naliczanie opłat podwyższonych w przypadku wykonywania działalności bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych, gromadzenie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie informacji geologicznej, a także prowadzenie spraw dotyczących ruchów masowych ziemi.


 

Geodeta Powiatowy

Andrzej Pospieszyński

siedziba: ul. Poznańska 200, parter

tel. +48 65 575 25 35

e-mail: apospieszyński [at] powiat.gostyn.pl

Kompetencje:

Geodeta Powiatowy wchodzi w skład Starostwa i wykonuje zadania starosty z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zakładania osnów szczegółowych, ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. W ramach realizowanych zadań Geodeta Powiatowy współpracuje i nadzoruje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.