Zarząd Powiatu Gostyńskiego,

63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256,

tel. (065) 575-25-13 ogłasza:

 

otwarty konkurs ofert

na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej na:

Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej

i ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy domowej w 2007 roku

 

 

 

1. Rodzaj zadania:

Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej i ośrodka wsparcia ofiar przemocy domowej.

2. Wysokość dotacji na realizację zadania:

80 000 zł

3. Warunki przyznawania dotacji:

-          zadanie ma być realizowane przez organizację pozarządową lub osobę prawną lub jednostkę organizacyjną działającą na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego, stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego,

-          dotacja będzie wypłacana w kwartalnych transzach, każdorazowo po przedstawieniu sprawozdania za miniony okres,

4. Termin i warunki realizacji zadania:

termin: styczeń - grudzień 2007

warunki:

-          posiadanie odpowiedniej bazy lokalowej (liczba miejsc min. 20, aneks kuchenny, pokój zabaw dla dzieci, pokój dzienny),

-          posiadanie kadry o odpowiednich kwalifikacjach (min. psycholog, pracownik socjalny, pedagog),

-          dostępność ośrodka (czynny całą dobę),

-          usługi wspomagające (prowadzenie mediacji, grupy wsparcia, pomoc w usamodzielnieniu, pomoc w uzyskaniu mieszkania, pracy, zajęcia dla dzieci, pomoc rzeczowa i żywnościowa),

-          promocja działań ośrodka w środowisku lokalnym,

5. Termin składania ofert do 15 stycznia 2007 r.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18 stycznia 2007 r.

Tryb: wstępnej oceny złożonych ofert i propozycję co do wyboru oferty dokona zespół opiniujący oferty, powołany uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1/2/06 z dnia 29 listopada 2006 r.

Decyzja co do wyboru oferty zostanie podjęta przez Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z propozycjami co do wyboru oferty zespołu opiniującego.

Kryteria:

Przy rozpatrywaniu ofert Zarząd Powiatu będzie kierował się zobiektywizowanymi kryteriami oceny, a w szczególności:

 1. jest organizacja pozarządową lub też inną jednostką, której celem statutowym jest prowadzenie działalności pożytku publicznego, 0-20 pkt,
 2. jego cele statutowe są zbieżne z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert na 2007 r., 0-10 pkt,
 3. złożył kompletna ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu, 0-20 pkt,
 4. załączył ramowy program realizacji zadania, 0-10 pkt,
 5. złożył ofertę zgodną z rodzajem zadania określonego w ogłoszeniu, spełniającą warunki realizacji zadania, 0-20 pkt,
 6. przewidział na realizację zadania udział własnych środków finansowych, 0-25 pkt,
 7. posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe zapewniające wykonanie zadania, 0-20 pkt,
 8. doświadczenie oferenta w realizacji ww. zadania lub podobnego przedsięwzięcia, ewentualne rekomendacje, 0-25 pkt,
 9. kalkulacja kosztów realizacji zadania adekwatna do zakresu rzeczowego zadania, 0-20 pkt,
 10.  możliwość realizacji zadania zgodnie z określonymi warunkami, 0-20 pkt,
 11. wkład pracy społecznej (wolontariat) w realizację zadania, 0-10 pkt,
 12. udział partnerów w realizacji projektów, 0-10 pkt,
 13. potencjalna atrakcyjność dla uczestników, ilość osób do których jest kierowana realizacja zadania, 0-25 pkt.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

 1. zamieszczenie w ofercie wszystkich wymaganych ustawowo informacji,
 2. dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
 3. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok.
 4. Złożenie oferty na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.06.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U. Nr 55 poz. 662).

 

W roku 2005 i 2006 przedmiotowe zadanie było realizowane przez Zakon Szpitalny Św. Jana Bożego – Konwent Bonifratrów w Marysinie, który prowadził Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

Koszt realizacji zadania w 2005 r. wyniósł: 154 303,46 zł, w tym udział podmiotu realizującego wyniósł: 74 303,46 zł, a przekazana dotacja wyniosła 80 000 zł.

Zadanie w 2006 r. jest w trakcie realizacji, stąd nie można podać całości kosztu realizacji.

 

 

 

Gostyń, 14 grudnia 2006 r.