siedziba: Gostyń, ul. Wrocławska 256,  pok. nr 30 e

 

Magdalena Szczepaniak

Stanowisko ds. zamówień publicznych

tel: +48 65 575 25 21

 

Milena Bożyńska

Stanowisko ds. zamówień publicznych

tel: +48 65 575 25 21

 

Do zadań Biura Zamówień Publicznych należy:

1) przygotowanie, sprawdzanie i akceptacja dokumentacji dotyczącej udzielania zamówień publicznych w zakresie:

a) propozycji wyboru trybu zamówienia wraz z uzasadnieniem,

b) ogłoszenia wymaganego dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

c) projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

d) projektu umowy o wykonanie zamówienia publicznego,

e) innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

2) udział w posiedzeniach komisji przetargowych;

3) prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz odwołań;

4) zamieszczanie w Biuletynie Zamówień Publicznych lub odpowiednio przekazywanie do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wszelkich wymaganych ogłoszeń;

5) przygotowywanie projektów wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych;

6) opracowanie i bieżąca aktualizacja zbiorczego planu zamówień publicznych w oparciu o wydziałowe plany przedkładane przez poszczególne komórki organizacyjne;

7) przygotowywanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych;

8) przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących udzielania zamówień publicznych;

9) współdziałanie z Biurem Audytu i Kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących realizacji zamówień publicznych oraz nadzór nad ich przestrzeganiem;

10) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi merytorycznymi w zakresie prowadzenia postępowań przetargowych, do których nie ma zastosowania Prawo zamówień publicznych;

11) nadzorowanie przestrzegania regulaminów dotyczących zamówień publicznych, obowiązujących w Starostwie;

12) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Powiatu oraz likwidacja i rozliczanie szkód.

 

obrazek