Agnieszka Radajewska

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 30c

tel: +48 65 575 25 10

e-mail: iod [at] powiat.gostyn.pl

 

Zastępca Inspektora Ochrony Danych

  

Do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

1. realizacja zadań z zakresu ochrony danych osobowych w Starostwie oraz w jednostkach podległych, a w szczególności:

1) informowanie Starosty, dyrektorów i kierowników jednostek podległych oraz pracowników o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych;

2) monitorowanie sposobu realizacji przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk administratorów w dziedzinie danych osobowych;

3) dokonywanie oceny i szacowania ryzyka celem zastosowania skutecznych metod organizacyjnych i technicznych dla właściwej ochrony danych osobowych u administratorów danych osobowych, a w przypadku konieczności przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków ochrony danych oraz monitorowanie ich wykonania;

4) prowadzenie okresowych przeglądów stanu zabezpieczenia danych osobowych, audytów i przedstawianie ich wyników administratorom danych osobowych;

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz osób których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych oraz z wykonywaniem praw im przysługujących;

6) prowadzenie wewnętrznych rejestrów czynności przetwarzania danych osobowych.

2. realizacja zadań z zakresu prowadzenia na obszarze Powiatu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz z zakresu edukacji prawnej.