Inspektor Ochrony Danych

Agnieszka Radajewska

siedziba: Wrocławska 256, pok. nr 30c

tel: +48 65 575 25 10

e-mail: iod [at] powiat.gostyn.pl

  

Kompetencje:

Inspektor Ochrony Danych wypełnia swoje zadania z uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, realizując zadania w Starostwie Powiatowym w Gostyniu oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu gostyńskiego. Do podstawowych zadań Inspektora Ochrony Danych należy informowanie Starosty, kierowników jednostek organizacyjnych oraz pracowników o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, monitorowanie sposobu realizacji przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony tych danych, wspieranie Starosty i kierowników jednostek organizacyjnych w zakresie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych, pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz osób których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych oraz z wykonywaniem praw im przysługujących.