INFORMACJA  O  WYNIKU  NABORU

 

Komisja Kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem nr 12/17 Starosty Gostyńskiego
z dnia 27 stycznia 2017 r. zakończyła w dniu 14 lutego 2017 r.  proces rekrutacji na stanowisko ds. architektury i budownictwa w Wydziale Architektury i Budownictwa.

 

Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane:

·         w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 13 stycznia 2017 r.

·         na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu w dniu 13 stycznia 2017 r.

·         w prasie lokalnej w dniu 17 stycznia 2017 r.

·         na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu 13 stycznia 2017 r. r.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zgodnie z protokołem z przeprowadzonego naboru kandydat otrzymał najwyższą liczbę punktów według ustalonych kryteriów wyboru i znalazł się na pierwszym miejscu na liście najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia wymagań określonych
w ogłoszeniu o naborze.

Kandydat przyjął zaproponowane warunki pracy.

 

Kandydat wybrany na ww. stanowisko:

 

                                                            Anna  Pośpiech

                                                            miejsce zamieszkania: Brzezie