INFORMACJA O WYNIKU NABORU


Komisja Rekrutacyjna powołana uchwałą nr 14/79/15 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 16 kwietnia 2015 r. zakończyła w dniu 14 maja 2015 r. proces rekrutacji na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rogowie.

Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane:

- w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 17 kwietnia 2015 r.
- na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Rogowie w dniu 20 kwietnia 2015 r.
- w prasie lokalnej w dniu 21 kwietnia 2015 r.
- na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu 20 kwietnia 2015 r.
- na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu w dniu 17 kwietnia 2015 r.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zgodnie z protokołem z przeprowadzonego naboru kandydat, który znalazł się na pierwszym miejscu na liście najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze został zarekomendowany Zarządowi Powiatu w Gostyniu na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rogowie.

W dniu 21 maja 2015 r. Zarząd Powiatu w Gostyniu podjął uchwałę o zatrudnieniu Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rogowie.

Kandydat wybrany na ww. stanowisko:
Pani Renata Wojda
miejsce zamieszkania: Krotoszyn