INFORMACJA O WYNIKU NABORU


Komisja Kwalifikacyjna powołana Zarządzeniem nr 18/15 Starosty Gostyńskiego z dnia 5 maja 2015 r. zakończyła w dniu 12 maja 2015 r. proces rekrutacji na stanowisko Kierownika Biura Promocji i Rozwoju Powiatu

Ogłoszenie o naborze zostało opublikowane:

- w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 24 kwietnia 2015 r.
- na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyniu w dniu 24 kwietnia 2015 r.
- w prasie lokalnej w dniu 28.04.2015 r.
- na tablicy ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyniu 28 kwietnia 2015 r.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Zgodnie z protokołem z przeprowadzonego naboru kandydat otrzymał najwyższą liczbę punktów według ustalonych kryteriów wyboru i znalazł się na pierwszym miejscu na liście najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia wymagań określonych
w ogłoszeniu o naborze.

Kandydat przyjął zaproponowane warunki pracy.
Kandydat wybrany na ww. stanowisko:

Łukasz Burkiewicz
miejsce zamieszkania-Pudliszki