obrazek

 

Osoby niesłyszące oraz mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej "osobami uprawnionymi") w celu załatwienia sprawy w Starostwie, mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usług tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Starostwie, kontaktując się z pracownikiem Punktu Obsługi Klienta, za pomocą:

  • telefon: 65 575 25 53
  • faks: 65 572 31 46
  • e-mail: starostwo@gostyn.pl
  • drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń

podając datę oraz godzinę wizyty w Urzędzie oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.

Po otrzymaniu zgłoszenia Starostwo zapewni pomoc tłumacza języka migowego we terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenie lub wskazaniem na inną formę jego realizacji.

Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r., poz. 573 ze zm.)

Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania w celu załatwienia sprawy w Starostwie, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia sie z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).

 

Postawa prawna - art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1824 ze zm.)