Gostyń, dnia 4 lipca 2008 r.

 

Nr sprawy: WZI.IN.3431-4/08

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Powiat Gostyński, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Gostyńskiego, adres: 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256 tel. (0-65) 575-25-13; fax. (0-65) 572-31-46); Internet: http://www.powiat.gostyn.pl; NIP: 696-16-03-613; REGON: 411103561;

 

Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

 

1)       Maciej Kaźmierczak – Naczelnik Wydziału Zarządzania i Inwestycji, adres: Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256, pokój nr 34a, tel. 065 575-25-28, w dni powszednie w godz. od 800 do 1500;

2)       Wiesława Sokołowska – Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania i Inwestycji, adres: Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256, pokój nr 33, tel. 065 575-25-27, w dni powszednie w godz. od 800 do 1500;

3)       Beata Szymanowska – Podinspektor w Wydziale Zarządzania i Inwestycji, adres: Starostwo Powiatowe w Gostyniu ul. Wrocławska 256, pokój nr 33, tel. 065 575-25-27, w dni powszednie w godz. od 800 do 1500.

 

 

II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA

 

Przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

 

 

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona będzie na stronie: www.bip.powiat.gostyn.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje SIWZ w terminie 5 dni Opłata za SIWZ wynosi 61,- PLN i pokrywa jedynie koszty jej druku. SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego przy ul. Wrocławskiej 256, pokój nr 33 w godz. 800-1500 po złożeniu wniosku i dokonaniu opłaty w kasie Starostwa Powiatowego w Gostyniu, przy ul. Wrocławskiej 255a, pokój nr 12. SIWZ można także otrzymać za „zaliczeniem pocztowym” – wówczas wykonawca oprócz kosztów jej druku pokrywa także koszty jej przekazania (wysyłki).

 

 

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA Z PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

1.       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. „Modernizacja kotłowni wraz ze zmianą systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu, Grabonóg 63, 63-820 Piaski”.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45.33.12.00-8; CPV 45.31.00.00-3; CPV 45.33.00.00-9; CPC 45.33.11.00-7;

 

Zakres przedmiotowy zadania obejmuje wykonanie:

1)       robót budowlanych związanych z adaptacją pomieszczeń w budynku sali gimnastycznej na kotłownię, w tym: montaż 1 szt. drzwi stalowych p.poż, ułożenie płytek ok.

2)       instalacji technologicznej nowej kotłowni, w tym: 5 obiegów grzewczych, montaż 2 kotłów gazowych o mocy 225 KW każdy;

3)       instalacji wentylacyjnej obejmującej przebudowę istniejącej wentylacji;

4)       instalacji wodno-kanalizacyjnej;

5)       instalacji spalinowej, w tym: montaż 1 szt. komina stalowego o wysokości 11,50 m n.p.t wraz z drabiną;

6)       wewnętrznej instalacji gazowej, w tym zalicznikowe przyłącze gazowe do kotłowni (ok. 19 m);

7)       instalacji elektrycznej;

8)       przebudowy instalacji grzewczo – wentylacyjnej w pomieszczeniu sali gimnastycznej, w tym montaż 2 szt. wentylatorowych nagrzewnic powietrza w obudowie oraz montaż 17 szt. nawietrzaków podokiennych;

9)       robót związanych z wykonaniem zewnętrznych sieci cieplnych – ok. 260 m rurociągów c.o. i ok.160 m rurociągów c.w.u. wraz z włączeniem ich do istniejących wewnętrznych instalacji c.o./c.w.u., w 4 budynkach szkoły;

10)    robót związanych z wykonaniem modernizacji wewnętrznej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku internatu szkolnego, w tym wykonanie nowych pionów i podejść do baterii – ok. 28 m rur.

 

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, na którą składają się: projekt budowlany wraz z przedmiarem robót, projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.

 

2.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 

V. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

 

 

VI. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Zamówienie należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia podpisania umowy.

 

 

VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

1.       Zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz na potwierdzenie spełniania tego warunku załączy do oferty stosowne dokumenty (odpis właściwego rejestru lub z zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), z których wynikać będzie, że wykonawca jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

2)       posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

4)       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy oraz wykaże, że:

a)             nie zalega z uiszczaniem podatków i opłat,

b)             nie zalega z uiszczaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

2.         Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów oraz oświadczeń, które zamawiający określił w SIWZ jako konieczne do złożenia przez wykonawcę przy zastosowaniu kryterium „spełnia”, „nie spełnia”. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę „spełnia”, natomiast oferta nie spełniająca warunków otrzyma ocenę „nie spełnia”.

3.         W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca winien złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

1)       oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

2)       oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ;

3)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4)       aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

5)       aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

 

VIII. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

 

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5.000,- zł, słownie: pięć tysiący złotych 00/100.

 

 

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

 

Cena – 100 %

 

 

X. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1.       Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 256, pokój nr 7 (Biuro Obsługi Klienta – na parterze), lub przesłać na adres Zamawiającego. Termin składania ofert upływa w dniu 25.07.2008 r. o godz. 1000.

2.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu w dniu 25.07.2008 r. o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 19 (sala posiedzeń).

 

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

XII. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

 

XIII. INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

 

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

 

XIV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY I INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

 

XV. INFORMACJA O ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 lipca 2008 r.