OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO
z dnia 
20 lutego 2018r.

o wydaniu pozwolenia na budowę

Działając na podstawie art. 72 ust. 6, w związku z art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy

z dnia 03 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,

udzialespołeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(tj. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)


Starosta
Gostyński

podaje do publicznej wiadomości


informację o wydanej decyzji nr 107/2018 z dnia 20.02.2018r., znak AB.6740.28.2018 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę obory 230 DJP, zbiornika na gnojowicę, płyty do składowania obornika, bezodpływowego zbiornika na ścieki, dwóch silosów paszowych o poj. do 11 ton każdy oraz częściową rozbiórkę budynku gospodarczego
na nieruchomości położonej  w m. Dzięczyna, gmina Poniec, obręb  0004 Dzięczyna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 374, 375, 376.

W myśl art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13, dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w
Gostyniu przy ul. Poznańskiej 200 (Wydział Architektury i Budownictwa) pokój nr 403 (w godzinach: poniedziałek8.00-16.00, od wtorku do piątku 07.00-15.00).
Podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości uważa si
ę za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia :

- poprzez udostępnienie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gostyniu;
- w sposób zwyczajowo przyjęty (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Gostyniu
;
- w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości
Dzięczyna;

- w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniecu, zgodnie z art. 72 ust. 6 ww. ustawy z dnia 03 października 2008 r. oraz art. 49 Kpa.

                                                                                                                                                      

            z up. Starosty
(-)
Włodzimierz Wechman

Naczelnik Wydziału

Architektury i Budownictwa