OBWIESZCZENIE STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 11d, ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) zawiadamia się,  że dnia 31 stycznia 2018 r.  zostało wszczęte na wniosek Zarządu Powiatu w Gostyniu ul. Wrocławska 256, 63 – 800 Gostyń postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na :

 

BUDOWIE ŚCIEŻKI PIESZO – ROWEROWEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ

NR 4909P NIEPART - GOSTKOWO

Inwestycja realizowana będzie  na terenie położonym  w jednostce  ewidencyjnej 300403_ 5 Krobia obszar wiejski, obrębie 0011 Niepart  - na działkach o nr  ewid. gruntu:

121; 109/2; 65/1; 66/1; 67/1; 68; 69 

 

Jednocześnie zawiadamia się, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1257), przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, strony postępowania mają prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa  Starostwa Powiatowego w Gostyniu, ul. Poznańska 200 , pokój nr 401, w terminie 21 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Informuje się ponadto, że z dniem w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna, nieruchomości znajdujące się w  liniach rozgraniczających inwestycję staną się z mocy prawa własnością Powiatu Gostyńskiego we władaniu Zarządu Powiatu w Gostyniu.

 

 

 

 

                                                                                               Starosta Gostyński

 

                                                                                              Robert Marcinkowski